Stypendyści

Laureaci pierwszej edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej:

Maciej Jaworski – jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się literaturą XX, a także XIX wieku. Najbardziej konsekwentnie zajmował się dziejami tematów literackich. Napisał doktorat poświęcony mitowi orfejskiemu w nowoczesnej literaturze polskiej. Opublikował m.in. artykuły: „Orfeusz i Eurydyka” Czesława Miłosza: katabaza jako figura żałoby, „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 2; Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 1; Czytanie wiersza sztambuchowego – „Do mego Cziczerona” Adama Mickiewicza, „Humanistyka XXI Wieku” 2013, nr 1 (4).

Anna Kołos – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską pt. Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku, napisaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Raubo. W 2011 roku uzyskała tytuł magistra na kierunkach filologia polska oraz historia sztuki. Jej praca magisterska pt. „Fides quaerens intellectum”. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego uzyskała I nagrodę w dziedzinie literaturoznawstwa w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego i została opublikowana w Wydawnictwie KUL w 2012 roku. Dzięki stypendium doktorskiemu Narodowego Centrum Nauki „Etiuda” w 2014 roku odbyła staż naukowy w Instytucie Warburga w Londynie, najważniejszym ośrodku badań nad historią idei w Europie. Od 2015 roku jest współpracownikiem w grancie pt. Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do drugiej połowy XX wieku). Jej zasadnicze zainteresowania obejmują dawną kulturę intelektualną i historię idei ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związków literatury z filozofią, dyskursem naukowym i religią. Ponadto, zajmuje się imagologią, badaniami nad monstrualnością, geografią mentalną i wizerunkiem „obcych” kultur zarówno w piśmiennictwie europejskim, jak i polskim.

Agnieszka Kowalczyk – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2016 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Obszar moich zainteresowań naukowych wyznacza sposób doświadczania przestrzeni i miejsca przez człowieka oświecenia i romantyzmu oraz jego literacki zapis, a także geografia wyobrażona romantyków, poetyckie mapy miejsc rzeczywistych i romantyczna fenomenologia miejsca. Wokół tej problematyki koncentruje się moja rozprawa doktorska pt. Poemat topograficzny. Tożsamość miejsca w polskiej poezji opisowej w latach 1772-1860. Głównym przedmiotem rozważań uczyniłam w niej dotąd niewyodrębniony i niezbadany przez historyków literatury polski poemat topograficzny – swego rodzaju poetyckie studium miejsca, którego integralnymi komponentami są: krajobraz naturalny i kulturowy; historia lokalna oraz wspólnota autochtonów z jej materialno-duchową kulturą. W swojej dysertacji dowodzę, że miejsce w romantycznych poematach topograficznych jest swoistym mikrokosmosem, obszarem przenikania się tego, co rzeczywiste i tego, co metafizyczne, a także pomostem pomiędzy rzeczywistością geograficzną a sferą poetyckiej wyobraźni. Problematyce poematu topograficznego oraz literackiej geografii poświęciłam kilkanaście artykułów naukowych oraz wystąpień konferencyjnych, by wymienić najważniejsze: Góra kosmiczna i egzystencjalna – dwa modele przestrzeni w romantycznym poemacie opisowym Antoniego Edwarda Odyńca; Góry rzeczywiste a wyobrażone w poematach opisowych doby romantyzmu. „Tatry” Stęczyńskiego, „Góra” Odyńca i „Podole” Gosławskiego; Podróż jako doświadczenie Universum. „Obrazy z życia i natury” Wincentego Pola; Stolica, pałac, więzienie, piekło czy raj? Romantyczna wizja kamiennego świata w „Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego; Historia zapisana w nadwiślańskiej ziemi. „Okolice Krakowa” Franciszka Wężyka; Krajobrazy w myśli teoretycznej i twórczości artystycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego; Krzesławice oazą ziemiańskości w Nowej Hucie. W kręgu moich zainteresowań znalazło się też romantyczne podróżopisarstwo. Jestem współredaktorką i współautorką monografii Podróże i podróżopisarstwo w polskiej literaturze i kulturze XIX wieku. Studia i szkice (Kraków 2015). Współorganizowałam również ogólnopolskie konferencje naukowe: Doświadczenie przestrzeni – doświadczenie podróżowania (Kraków, 01.12.2011) oraz W świecie Kraszewskiego. Idee i obrazy (Kraków, 24.01.2013).
Obecnie prowadzę badania nad dziewiętnastowieczną „Gazetą Polską”, której historię odkrywam w cyklu artykułów regularnie ukazujących się na łamach współczesnej „Gazety Polskiej” z okazji 190 lat jej istnienia.

Aleksandra Sidorowicz – pod okiem znakomitych profesorów, jak m.in. Jacek Łukasiewicz i Dorota Heck, moje zainteresowania skierowały się w stronę krytyki literackiej i literatury niefikcjonalnej oraz badań nad nimi. Właśnie tutaj dostrzegłam nie tylko wiele godnych uwagi materiałów, ale i możliwość korzystania z wiedzy z paru stref: historii literatury, teorii literatury, retoryki, historii polskiej kultury i historii powszechnej. W ramach magisterium pisałam o listach Sławomira Mrożka i Jana Błońskiego, czyli o korespondencji pisarza-emigranta oraz krytyka literackiego. Obecnie zajmuję się badaniem krytycznoliterackiego dorobku Wojciecha Skalmowskiego (1933-2008; „Maciej Broński” z paryskiej „Kultury”), który swoimi tekstami nieraz upominał się o wolność słowa i przeciwstawiał się schematom, modom intelektualnym, zakłamaniu w życiu oraz w literaturze - tak więc nadal przemierzam regiony historii polskiej literatury oraz kultury emigracyjnej po II wojnie światowej. Szczególnie bliskie są mi również dzieje Instytutu Literackiego Jerzego Giedrojcia, który miałam zaszczyt odwiedzić, a na temat którego parokrotnie prowadziłam konwersatoria dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sandra Trela – doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego UŚ, absolwentka filologii polskiej (Uniwersytet Śląski) oraz slawistyki (Uniwersytet Debreczyński na Węgrzech, Program ERASMUS), dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego. Laureatka Konkursu im. J.J. Lipskiego (2013) oraz stypendystka Fundacji im. M. Mochnackiego (2014/15). Autorka monografii Poezja Jacka Malczewskiego. Edycja i interpretacja (2013). Eseistka działu Wokół. Literatura Europy Środkowej dwutygodnika „artPAPIER”. Zajmuje się literaturą modernizmu, korespondencją sztuk, badaniami kulturowymi, literaturą ukraińską oraz węgierską. Współpracuje z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego jako redaktor i korektor. Miłośniczka malarstwa, podróży oraz Tatr.

Małgorzata Dzierzbińska-Kędziora
Tomasz Tisończyk

Laureaci drugiej edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej:

Kamila Gieba – mgr, doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego). Publikowała w tomach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Konteksty Kultury”, „Przestrzenie Teorii”, „Teksty Drugie”, „Świat Tekstów”). Sekretarz naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza”. Wykonawczyni w projekcie „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje” (NCN, Opus 5), kierowniczka projektu badawczego „Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu” (NCN, Preludium 9). Pod opieką naukową prof. Małgorzaty Mikołajczak przygotowuje rozprawę doktorską Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych. Naukowo zajmuje się głównie regionalizmem jako metodą badawczą oraz literaturą regionalną (przede wszystkim literaturą Ziemi Lubuskiej), a ponadto problematyką zwrotu przestrzennego / topograficznego w badaniach literackich.

Klaudia Ordzowiały-Grzegorczy – ukończyłam filologię polską oraz administrację. Pracuję w branży wydawniczej. Uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Publikowałam artykuły naukowe oraz teksty krytycznoliterackie, w tym także o literaturze współczesnej. Pisałam m. in. o podróży do Ameryki Tomasza Kajetana Węgierskiego i dziewiętnastowiecznych wizerunkach „polskiej” Syberii. Moje zainteresowania badawcze obejmują podróżopisarstwo od czasów Oświecenia do współczesności, z naciskiem na podróżopisarstwo romantyczne. Fascynuję się historią dziewiętnastowiecznych zesłań na Syberię oraz Kaukaz. Obecnie badam teksty polskich zesłańców przebywających na Kaukazie w okresie międzypowstaniowym pod kątem zjawiska orientalizmu. Zajmuję się twórczością m. in. Władysława Strzelnickiego i Mateusza Gralewskiego. Interesuję się również zagadnieniem postkolonializmu.

Rozalia Wojkiewicz – doktorantka w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Przygotowuje rozprawę doktorską o literackim witrażu młodopolskim, która uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Preludium”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn. Interesuje się młodopolską wyobraźnią, korespondencją literatury i sztuk plastycznych, zjawiskiem witrażu i gotyckiej katedry. Wraz z zespołem badaczy poszukuje poezji w czasopismach z lat 1864-1894 [grant: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, kierownik projektu: prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn]. Lubi rysować, odkrywa ilustrację dla dzieci, jest finalistką konkursu ilustratorskiego Golden Pinwheel Young Illustrators Competition, China Shanghai International Children's Book Fair, CCBF (2015).

Joanna Maj – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej są przemiany sposobów uprawiania historii literatury w Po9lsce po roku 1989 widziane z perspektywy genologicznej. W swoich badaniach czyni rozpoznania w polu współczesnej teorii i praktyki uprawiania historii literatury, zaś jej praca stanowi element opisu najważniejszych współczesnych staowisk w tym zakresie – rozpatrywanych nie tylko jako określone postawy czy praktyki pisarskie, ale także w perspektywie obecności w polskiej współczesnej historiografii literaturoznawczej.

Michał Sokulski – piszę rozprawę doktorską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak. Tytuł pracy: „Od apokaliptycznej zagłady w "Nie –Boskiej komedii" do mesjanizmu narodowego w "Przedświcie" Zygmunta Krasińskiego. Historiozofia – eschatologia – poetyka”. Fragmenty moich badań publikowane były w tomach pokonferencyjnych oraz Magazynie Apokaliptycznym „44/Czterdzieści i Cztery”, którego jestem współpracownikiem.Korzystam z różnych metodologii badawczych: komparatystyki, historii idei, krytyki genetycznej. W pracy zamierzam zinterpretować "Nie-Boską komedię" i "Przedświt" jako swoiste „summy” lat trzydziestych i czterdziestych w twórczości Krasińskiego. Wskazując na fundamentalną opozycję dla dwóch arcydzieł: pesymizmu i optymizmu eschatologicznego zwrócę uwagę na biograficzne i ideowe uwarunkowania, kwestie estetyczne (sposób rozumienia poezji i roli poety), literackie (m.in. sposób wykorzystania motywów apokaliptycznych, dantejskich). W konkluzji pracy chciałbym odpowiedzieć na pytanie o zależność poetyki i idei eschatologicznych.

Regulamin Stypendium im. Anny Stadnickiej

Regulamin Stypendium im. Anny Stadnickiej

przyznawanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego

 

Fundusz Stypendialny powstał dzięki darowiźnie pochodzącej ze spadku po zmarłej 18 października 2013 r. w Milwaukee śp. prof. Annie Stadnickiej - biologu, absolwentce i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1980 r. zatrudnionej na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee. Darowizna ta, przekazana Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, zgodnie ze wspólną wolą Ofiarodawczyni, prof. Katarzyny Stadnickiej i Fundacji została przeznaczona na Fundusz Stypendialny dla młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej.

 

 

 

§ 1

Fundusz Stypendialny jest utrzymywany dzięki spadkowi po prof. Annie Stadnickiej oraz środkom finansowym ofiarowanym na ten cel przez innych darczyńców. Stypendium przyznaje Fundacja im Maurycego Mochnackiego laureatom wyłonionym przez Radę Stypendium. Fundacja zajmuje się obsługą i promocją stypendium.

 

§ 2

Celem Funduszu jest materialne wsparcie wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

§ 3

Kandydat ubiegający się o stypendium składa wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie www.mochnacki.org),  informacje o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji) oraz temacie i zakresie pracy doktorskiej wraz z opinią promotora, w której znajduje się informacja o otwarciu przewodu.

 

§ 4

 1. Podanie o stypendium wraz z kompletem dokumentów kandydat przesyła do biura Fundacji w terminie wyznaczonym przez Radę Stypendium.

 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo podawany jest na stronie internetowej Fundacji.

 

§ 5

 1. Stypendium im. Anny Stadnickiej przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr.

 2. Przyznane stypendium w wysokości ustalanej na każdy rok przez Zarząd Fundacji wypłacane jest w trzech transzach (stypendium roczne) lub w dwóch transzach (stypendium półroczne).

 3. Stypendyści zobowiązani są do publicznego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych w okresie stypendialnym w formie wykładu na zorganizowanym przez Fundację seminarium.

 

§ 6

 1. Stypendystów wyłania w drodze konkursu Rada Stypendium.

 2. Fundacja im. Maurycego Mochnackiego na wniosek Rady Stypendium decyduje o liczbie stypendiów w danym roku akademickim.

 3. Fundacja im. Maurycego Mochnackiego zawiadamia na piśmie o przyznaniu stypendium.

 4. Od decyzji Rady Stypendium nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 7

 1. W wyjątkowych wypadkach Rada Stypendium może cofnąć przyznane stypendium.

 2. Od decyzji Rady Stypendium w sprawie cofnięcia prawa do otrzymania stypendium odwołanie nie przysługuje.

Statut Fundacji im. Maurycego Mochnackiego

 

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Fundacja imienia Maurycego Mochnackiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Andrzeja Waśko i Annę Waśko, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Joannę Gregułę, w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul Topolowa 11, w dniu 4 września 2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

   

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3 

1 Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju.

 

§ 4 

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zadania  Fundacji

 § 6.

 1. Celami Fundacji są:

1.1 Wspieranie rozwoju literatury polskiej, krytyki literackiej i artystycznej oraz twórczości artystycznej i medialnej.

1.3 Wspieranie badań naukowych nad historią literatury, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru jako dziedzin związanych z działalnością i dorobkiem Patrona Fundacji.

1.3 Upamiętnianie dorobku oraz popularyzowanie w społeczeństwie sylwetki Maurycego Mochnackiego (1803-1834) - wielkiego polskiego pisarza, myśliciela i patrioty.

1.4. Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa polskiego romantyzmu.

1.5. Utrzymywanie więzi z Polakami na obczyźnie, promocja kultury polonijnej i kultury polskiej tworzonej w różnych okresach poza granicami kraju.

 

2.     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

2.1. Organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze edukacyjnym.

2.2. Organizowanie i wspieranie badań naukowych nad historią literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Patrona Fundacji, Maurycego Mochnackiego.

2.3. Organizowanie publicznych dyskusji, spektakli, koncertów oraz innych imprezy kulturalnych służących upowszechnianiu kultury artystycznej, edukacji historycznej oraz pogłębionej wiedzy o polskim i europejskim dziedzictwie kulturowym.

2.4. Przyznawanie stypendiów młodym naukowcom podejmującym ważne tematy związane z dziejami literatury i kultury polskiej

2.5. Przyznawanie stypendiów artystom, pedagogom i dziennikarzom, których działalność ma szczególne znaczenie dla obecności polskiego dziedzictwa narodowego we współczesnym życiu kulturalnym.   

2.6. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej młodzieży (licealistom, studentom, doktorantom w dostępie do dóbr kultury, poprzez dofinansowanie biletów wstępu na koncerty, spektakle operowe i teatralne, organizację zwiedzania muzeów i miejsc pamięci oraz organizację i finansowanie zorganizowanych wycieczek i objazdów naukowych w istotny sposób poszerzających wiedzę uczestników o dziedzictwie kultury polskiej

2.7. Organizowanie objazdów naukowych dla studentów oraz wycieczek o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla młodzieży szkolnej służących zwiedzaniu zabytków, muzeów, poznawaniu miejsc pamięci oraz wymianie międzynarodowej.

2.8. Wspieranie działań na rzecz ewidencjonowania, ochrony, konserwacji oraz popularyzacji wiedzy o zabytkach, pamiątkach, materiałach archiwalnych i miejscach pamięci związanych z dziejami polskiej kultury narodowej w kraju i za granicą.

2.9. Współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, kultury i sztuki,

2.10. Wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym i naukowym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie  klubów zainteresowań,

2.11. Prowadzenie kursów i szkoleń.

2.12. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i medialnej promującej wybitne osiągnięcia literackie i naukowe oraz w twórczy sposób popularyzującej w społeczeństwie uniwersalne wartości kultury polskiej.

 

§ 7. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.Majątek i dochody Fundacji.

 

§8 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5..000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 9 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,

 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. Dochodów z majątku Fundacji,

 5. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 10 

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składać może każdy członek Zarząd Fundacji.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 11 

 Władzami Fundacji są:

 

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.§ 12

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe oraz realizację celów statutowych.

 2. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.

 3. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 7 członków, z których jeden wskazany w uchwale o powołaniu, pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 4. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, zaś w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

  2. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności
   i przedstawianie ich Radzie Fundacji..

 5. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposobu dokumentowania pracy Zarządu.

 6. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda większości jego członków na podjęcie uchwały.

 7. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.

 8. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.

   

§ 13

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

 2. Do decyzji w sprawach finansowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnymFundacji w sprawach jej działalności statutowej.

 2. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego Rady oraz członków Rady w liczbie od 3 do 11.

 3. Rada Fundacji jest powoływana i odwoływana przez Fundatorów na okres 2-letniej kadencji.

 4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 5. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady

 6. Rada Fundacji zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe do 31 marca każdego roku.

 7. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.

 8. Do zakresu kompetencji Rady należy:

  1. opiniowanie planów i programów merytorycznych

  2. zatwierdzanie planów finansowycha także sprawozdań z ich wykonania,

  3. przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów

 9. Reprezentowanie Fundacji przy zwieraniu umów majątkowych pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu.

 10. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji wyższych niż miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 15

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji,

 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.

§ 16

 1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz innych osób o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 3. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

Działalność gospodarcza

§ 17

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich do realizacji celów Fundacji.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:

  1. wydawanie książek 22.11.Z,

  2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z,

  3. działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z,

  4. wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14.Z.

  5. reklama 74.40.Z

  6. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z

  7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91.Z

  8. działalność agencji reklamowych 73.11.Z,

  9. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,

  10. działalność portali internetowych 63.12.Z,

  11. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,

  12. działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,

  13. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,

  14. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,

  15. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,

  16. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,

  17. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,

  18. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,

  19. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z.

 

 1. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej środki finansowe w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów.

 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.

 4. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 5. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 18

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie zakładów.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 

 1. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.

§ 20 

 1. Uchwała o zmianie Statutu, celu działania lub likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatorów.

 2. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.

 3. Likwidatorem nie może zostać wyznaczona osoba pełniąca wcześniej funkcję członka Zarządu lub Rady Fundacji.

 4. Wynagrodzenie likwidatora, za cały okres prowadzenia likwidacji, nie może być wyższe niż 1,5 -krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego otwarcie likwidacji, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.   

Patron

Maurycy Mochnacki został wybrany na patrona naszej Fundacji nieprzypadkowo. W osobie i publicznej działalności autora O duchu i źródłach poezji w Polsce skupiają się bowiem wszystkie te idee, które inspirują nas oraz wartości, którym chcemy pozostać wierni.

Postać tego wybitnego intelektualisty, krytyka literackiego, pianisty, publicysty i działacza politycznego, uczestnika powstania listopadowego, a przede wszystkim wielkiego polskiego patrioty zasługuje na to, by pamiętały o niej kolejne pokolenia Polaków. Krótkie, acz niezwykle intensywne życie Mochnackiego było podporządkowane walce o wolność Ojczyzny. Jak wiemy z historii, ukoronowaniem tej walki stał się jego ofiarny udział w powstańczych bitwach. Jednak zanim to nastąpiło, Mochnacki walczył słowem o niezależność polskiej kultury, a co za tym idzie polskiego ducha. Troska o rozwój narodowej literatury, na której można oprzeć polską tożsamość, wiara w wysokie posłannictwo sztuki, jej twórców, ale również krytyków, badaczy i komentatorów, umiejętne czerpanie z najlepszych tradycji rodzimej kultury – to tylko niektóre z postulatów Mochnackiego, które są nam bliskie. Obecnie, gdy coraz większą wagę w myśli humanistycznej przykłada się do płytkich mód intelektualnych, pisma bohatera spod Ostrołęki stają się niezwykle aktualne. Mamy nadzieję, że sylwetka Maurycego Mochnackiego stanie się inspiracją dla kolejnych pokoleń polskich intelektualistów.