Regulamin Stypendium im. Anny Stadnickiej

Regulamin Stypendium im. Anny Stadnickiej

przyznawanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego

 

Fundusz Stypendialny powstał dzięki darowiźnie pochodzącej ze spadku po zmarłej 18 października 2013 r. w Milwaukee śp. prof. Annie Stadnickiej - biologu, absolwentce i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1980 r. zatrudnionej na Uniwersytecie Wisconsin w Milwaukee. Darowizna ta, przekazana Fundacji im. Maurycego Mochnackiego, zgodnie ze wspólną wolą Ofiarodawczyni, prof. Katarzyny Stadnickiej i Fundacji została przeznaczona na Fundusz Stypendialny dla młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej.

 

 

 

§ 1

Fundusz Stypendialny jest utrzymywany dzięki spadkowi po prof. Annie Stadnickiej oraz środkom finansowym ofiarowanym na ten cel przez innych darczyńców. Stypendium przyznaje Fundacja im Maurycego Mochnackiego laureatom wyłonionym przez Radę Stypendium. Fundacja zajmuje się obsługą i promocją stypendium.

 

§ 2

Celem Funduszu jest materialne wsparcie wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku.

§ 3

Kandydat ubiegający się o stypendium składa wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie www.mochnacki.org),  informacje o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji) oraz temacie i zakresie pracy doktorskiej wraz z opinią promotora, w której znajduje się informacja o otwarciu przewodu.

 

§ 4

 1. Podanie o stypendium wraz z kompletem dokumentów kandydat przesyła do biura Fundacji w terminie wyznaczonym przez Radę Stypendium.

 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo podawany jest na stronie internetowej Fundacji.

 

§ 5

 1. Stypendium im. Anny Stadnickiej przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr.

 2. Przyznane stypendium w wysokości ustalanej na każdy rok przez Zarząd Fundacji wypłacane jest w trzech transzach (stypendium roczne) lub w dwóch transzach (stypendium półroczne).

 3. Stypendyści zobowiązani są do publicznego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych w okresie stypendialnym w formie wykładu na zorganizowanym przez Fundację seminarium.

 

§ 6

 1. Stypendystów wyłania w drodze konkursu Rada Stypendium.

 2. Fundacja im. Maurycego Mochnackiego na wniosek Rady Stypendium decyduje o liczbie stypendiów w danym roku akademickim.

 3. Fundacja im. Maurycego Mochnackiego zawiadamia na piśmie o przyznaniu stypendium.

 4. Od decyzji Rady Stypendium nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 7

 1. W wyjątkowych wypadkach Rada Stypendium może cofnąć przyznane stypendium.

 2. Od decyzji Rady Stypendium w sprawie cofnięcia prawa do otrzymania stypendium odwołanie nie przysługuje.